Съвети към потребителя при покупка на електродомакински уреди и апарати

         Върху всеки електродомакински уред има поставен етикет, който дава минимална информация за техническите характеристики на изделието. Този етикет е в съответствие с Директиви на Европейската комисия по енергетика и транспорт(  92/75/CEE, 94/2CE, 95/12CE, 96/89CE, 2003/66CE и др.). Директивата 2009/125/EC изисква ясно показване на основни потребителски качества ,включително и енергийната ефективност. От м.юли 2011г.е в сила нова европейска Директива 2010/30/EC. Тя се отнася не само до битови изделия, а и за промишлени и търговски уреди и обзавеждане. Сферата на обхвата на документа е разширен  и включва още   продукция, която не консумира енергия, но оказва пряко или косвено влияние, върху енергопотреблението (например, ограждащите конструкции на сгради и съоръжения). В нея е застъпена по-широко т.нар. пиктограма-символи (знаци), показващи разпознаваеми черти или характеристики на обекта.
         Енергийният етикет е цветен, със строго регламентиран графичен дизайн.

Фиг.1. Енергиен етикет на хладилник.


         Маркировката е разделена на две колони.В тях са поместени букви, символи,числа , които носят важна информация.
         Например, за хладилник, енергийният етикет характеризира потребителските качества както следва (фиг1.). На първия ред са посочени данни   за производителя и модела на хладилника. На втория ред, в лявата колона, са отбелязани енергийните класове в цветове от зелено през жълто до червено. Те са маркирани още и с латински букви от А до G.В  конкретния случай хладилникът е с енергиен клас B (изполва се бяла буква върху черна стрелка).С най-висок клас енергийна ефективност,т.е с най-малък разход на електроенергия са уредите с клас А.С най-ниска енергийна ефективност ,т.е с най-голямо електропотребление са уредите с енергиен клас G. С Директивата 2010/30/EC се въвеждат още класове-  A+,A++ и А+++.Интересен факт е , че хладилник от клас B консумира средно два пъти повече електроенергия в сравнение с хладилник от клас А++ за период от 15 години.Под енергийния клас, вдясно, е  поставен знак за екомаркировка.На третия ред е посочен разхода за електроенергия на хладилника за една година, в kWh. Колкото числото е по-малко толкова уреда е по-изгоден в икономическо отношение. На четвъртия ред са отбелязани обемите на хладилната и фризерна част, в l. На последния ред е маркирано нивото на шума, в dB. Малкото число означава безшумно работещ хладилник.
         Подобни енергийни етикети имат още перални, сушилни, съдомиялни машини, водонагреватели, кондиционери, лампи, телевизори, автомобили, здания и др. Естествено върху документа се посочват специфични за обекта технически данни.Например, за перални машини,първият и вторият ред са идентични на тези за хладилника.Но на третия ред се посочва разхода на електроенергия за един стандартен цикъл на изпиране на памучни тъкани при температура 60 0C. На това място се посочва още класът на изпиране и класът на сушене.Обикновено за една и съща перална машина двата класа са различни. Необходимо е да се отбележи , че високият клас при центрофугиране намалява времето за сушене, но не намалява потреблението на електроенергия. Етикетът съдържа информация и за средната годишна консумация на вода, в l, за ефективността на извличане на водата,за максималната скорост при центрофугиране при стандартен цикъл за памук. Посочва се и вместимостта на прането, което може да бъде изпрано с един цикъл-обикновено 5kg. На последния ред се отбелязва нивото на шум при изпиране и сушене.
       При всички случаи се препоръчва  на потребителите грижливо запознаване с техническата документация на електродомакинския уред, за да се направи подходящ избор.